ArvalAuto.cz

Všeobecné podmínky ARVAL CZ s.r.o. pro zprostředkování prodeje ojetých motorových vozidel ve vlastnictví třetí strany na základě internetové aukce platné od 1.3.2016

 

1. Základní pojmy

 

1.1.

"ARVAL" se rozumí ARVAL CZ s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČ: 26726998, oprávněná k podnikání m.j. v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel, která má postavení zprostředkovatele.

 

1.2.

"Kupujícím" je právnická či fyzická osoba, rovněž oprávněná k podnikání v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel či ke zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel.

 

1.3.

"Objednatelem" se rozumí společnost, mající ve vlastnictví všechna nabízená vozidla pro prodej v aukci zprostředkovanou společností ARVAL CZ.

 

1.4.

"Vozidlem" se rozumí ojeté motorové vozidlo ve vlastnictví společnosti (třetí strany).

 

1.5.

"Partnerem" se rozumí podnikatelský subjekt registrovaný v evidenci ARVAL, který má zájem koupit jedno či více Vozidel, které jsou či budou nabízeny v Internetové aukci.

 

1.6.

"Internetovou aukcí" se rozumí postup ARVAL při nabídkách Vozidel k prodeji Partnerům, kteří nejsou spotřebiteli, při podávání návrhů kupních smluv Partnery a výběru Kupujících ze strany společnosti (třetí strany).

 

 1.7.

"Kupní cenou" se rozumí cena, kterou Partner v rámci aukce nabídl za koupi Vozidla a potvrzená objednatelem (třetí stranou).

 1.8.

"Aukčním poplatkem" se rozumí částka, která představuje administrativní poplatek ve výši 6.000,- Kč bez DPH. Tento poplatek hradí kupující na základě faktury od spol. ARVAL.

 

1.9.

"Poplatkem za převod vozidla" se rozumí částka ve výši 2.480,- Kč bez DPH, která zahrnuje zajištění evidenční kontroly a převod vozidla. Tento poplatek hradí kupující na základě faktury od spol. ARVAL.

 

2.0.

"Poplatkem na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků" se rozumí částka:

a) 3.000,- Kč v případě, že vozidlo splňuje mezní hodnoty emisí EURO 2

b) 5.000,- Kč v případě, že vozidlo splňuje mezní hodnoty emisí EURO 1

c) 10.000,- Kč v případě, že vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí podle písm. a), nebo b)

Poplatek se vztahuje na vozidla kategorie M1 a N1, u kterých nebyl již dříve na území ČR uhrazen. Pokud dané vozidlo tomuto poplatku podléhá, hradí jej kupující na základě faktury od spol. ARVAL.

 

2. Návrh kupní smlouvy

 

2.1.

Pokud je pod přístupovým jménem a heslem Partnera u konkrétního Vozidla, nabízeného v Internetové aukci, zadána cenová nabídka, má se zato, že dotyčný Partner předložil společnosti (třetí straně) okamžikem takového zadání návrh na uzavření kupní smlouvy, jíž se zavazuje Vozidlo od společnosti (třetí strany) za navrženou cenu podle těchto Všeobecných podmínek odkoupit. Partner je svou předloženou nabídkou vázán a je oprávněn pouze kdykoliv do ukončení aukce nabízenou cenu zvýšit; snížení ceny není přípustné.

 

2.2.

Předmětem kupní smlouvy je Vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím ve stavu, jak k okamžiku uzavření kupní smlouvy stojí a leží, tedy i se všemi případnými zjevnými či skrytými vadami. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem prodeje jsou použitá vozidla ve vlastnictví třetí strany, ARVAL neposkytuje žádnou záruku na Vozidla.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1.

ARVAL bez zbytečného odkladu po uplynutí termínu pro podávání cenových nabídek, tedy po uzavření aukce, předá informace o výsledku aukce třetí straně, která rozhodne, zda uzavře kupní smlouvu s Partnerem, který předložil nejvyšší cenovou nabídku. Společnost (třetí strana) si vyhrazuje právo na odstoupení od prodeje. 

 

3.2.

Kupní smlouva ohledně konkrétního Vozidla je uzavřena okamžikem, kdy podepsaná zástupci prodávajícího a kupujícím je doručena oběma smluvním stranám.

 

3.3.

Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu na základě kupní smlouvy třetí straně nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy a dále Aukční poplatek, Poplatek za převod vozidla a dále Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, pokud tomuto poplatku vozidlo podléhá, na základě faktury zprostředkovatele ARVAL do sedmi dnů od vystavení. Kupující není oprávněn jednostranně započíst svůj závazek k úhradě Kupní ceny či její části proti jakémukoliv závazku ARVAL vůči Kupujícímu.

 

3.4.

Nebezpečí škody na Vozidle přechází na Kupujícího okamžikem převzetí vozidla od třetí strany. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem jeho zápisu do registru vozidel.

 

3.5

ARVAL zprostředkuje předání Vozidla včetně všech jeho součástí a příslušenství uvedeným v protokolu DEKRA bez zbytečného odkladu po řádném uhrazení Kupní ceny, poplatků dle článku 3.3 a provedení evidenční kontroly. Doklady potřebné pro změnu registračních údajů vlastníka vozidla (TP a ORV) budou kupujícímu předány po provedení převodu vozidla. Termín předání si Kupující spolu s ARVALem stanoví po vzájemné dohodě. 

 

3.6

ARVAL zprostředkuje změnu registrace vlastníka vozidla na Kupujícího bez zbytečného odkladu po řádném uhrazení Kupní ceny a poplatků dle článku 3.3. Po provedení převodu bude technický průkaz předán spolu s Vozidlem nebo zaslán poštou na adresu Kupujícího.

 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy a závěrečná ustanovení

 

4.1.

Společnost (třetí strana) je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy formou oznámení zaslaného Kupujícímu elektronickou poštou nebo faxem v případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či její části o nejméně 3 pracovní dny; úhradou Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet třetí strany. Pokud Kupující nezaplatí Kupní cenu do třiceti dnů ode dne konání Internetové aukce, je třetí strana oprávněna fakturovat Kupujícímu částku ve výši 2,5% z Kupní ceny jako poplatek za parkování vozidla. Pokud Kupující nezaplatí Kupní cenu do čtyřicetipěti dnů ode dne konání Internetové aukce, je ARVAL oprávněn vyřadit tohoto Kupujícího z registrovaných Partnerů pro aukce.

 

4.2.

Pokud Kupující nezaplatí Aukční poplatek, Poplatek za převod vozidla a Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, pokud tomuto poplatku vozidlo podléhá, za každé vozidlo na základě faktury zprostředkovatele ARVAL do čtyřicetipěti dnů od zaslání této faktury mailem, je ARVAL oprávněn fakturovat Kupujícímu úroky z prodlení podle Obchodního zákoníku. Dále je ARVAL oprávněn vyřadit tohoto Kupujícího z registrovaných Partnerů pro aukce.

 

4.3.

Kupující je povinen si vozidlo vyzvednout v logistickém centru do deseti kalendářních dnů ode dne provedení evidenční kontroly a to bez ohledu na to, zda vozidlo již bude na Kupujícího převedené.

 

4.4

Zprostředkovatel ARVAL zajistí převod vozidla na Kupujícího do třiceti kalendářních dnů ode dne uhrazení vozidla společnosti RWE. Pokud vozidlo podléhá poplatku na podporu sběru a zpracování autovraků, zavazuje se kupující tento poplatek ARVALu uhradit.

4.5.

Po odstoupení od kupní smlouvy může třetí strana akceptovat podle článku 3.2. nabídku Partnera, který učinil další nejvyšší nabídku v pořadí a který se tak stane Kupujícím.

 

 

 

Vážení účastníci aukce,

 

na horní liště naleznete aukční řády, podle kterých se řídí aukce pořádané na těchto webových stránkách.

 

Aukce našich vozidel se řídí "Aukčím řádem ARVAL".

 

Protože zprostředkováváme také prodej vozidel společnosti RWE, je zde umístěný také "Aukční řád RWE", kde je popsáno, za jakých podmínek se můžete těchto aukcí účastnit.

 

Váš Remarketing Tým ARVAL CZ