ArvalAuto.cz

Aukční řád ARVAL od 1.1.2015

 

Všeobecné podmínky aukce

Všeobecné podmínky ARVAL CZ s.r.o. pro prodej ojetých motorových vozidel na základě internetové aukce platné od 1.1.2015

 

1. Základní pojmy

1.1.

"ARVAL" se rozumí ARVAL CZ s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 322/26, PSČ 140 00, IČ: 26726998, oprávněná k podnikání m.j. v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel, která má postavení prodávajícího.

 

1.2.

"Kupujícím" je právnická či fyzická osoba, rovněž oprávněná k podnikání v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel či ke zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje motorových vozidel.

 

1.3.

"Vozidlem" se rozumí ojeté motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích ve vlastnictví společnosti ARVAL.

 

1.4.

"Partnerem" se rozumí podnikatelský subjekt registrovaný v evidenci ARVAL, který má zájem koupit jedno či více Vozidel, které jsou či budou nabízeny v Internetové aukci.

 

1.5.

"Internetovou aukcí" se rozumí postup ARVAL při nabídkách Vozidel k prodeji Partnerům, kteří nejsou spotřebiteli, při podávání návrhů kupních smluv Partnery a výběru Kupujících ze strany ARVAL.

 

1.6.

"Kupní cenou" se rozumí cena, kterou Partner v rámci aukce nabídl za koupi Vozidla a potvrzená ARVAL dle č. 3.1. a dále, zvýšená o částku 3.000,- Kč s DPH, která představuje poplatek vynaložený na přihlášení vozidla na nového majitele. Pokud je při změně vlastníka vozidla nutno uhradit tzv. ekologickou daň, bude o tuto částku rovněž zvýšena Kupní cena.

 

 

2. Návrh kupní smlouvy

2.1.

Pokud je pod přístupovým jménem a heslem Partnera u konkrétního Vozidla, nabízeného v Internetové aukci, zadána cenová nabídka, má se zato, že dotčený Partner předložil ARVAL okamžikem takového zadání návrh na uzavření kupní smlouvy, jíž se zavazuje Vozidlo od ARVAL za navrženou cenu podle těchto Všeobecných podmínek odkoupit. Partner je svou předloženou nabídkou vázán a je oprávněn pouze kdykoliv do ukončení aukce nabízenou cenu zvýšit; snížení ceny není přípustné.

 

2.2.

Předmětem kupní smlouvy je Vozidlo se všemi součástmi a příslušenstvím ve stavu, jak k okamžiku uzavření kupní smlouvy stojí a leží, tedy i se všemi případnými zjevnými či skrytými vadami. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem prodeje jsou použitá vozidla, ARVAL neposkytuje žádnou záruku na Vozidlo s výjimkou případně trvajících záruk, poskytovaných na Vozidlo již jeho výrobcem či původním prodejcem. Takové záruku, pokud existují, budou uvedeny v předávacím protokolu. Výše uvedené platí i pro případ, kdy Kupující nevyužil možnosti si Vozidlo osobně a fyzicky prohlédnout.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.

ARVAL bez zbytečného odkladu po uplynutí termínu pro podávání cenových nabídek, tedy po uzavření aukce, rozhodne, zda uzavře kupní smlouvu s Partnerem, který předložil nejvyšší cenovou nabídku, nebo zda Vozidlo na základě předložených nabídek z důvodu nízkých nabídkových cen neprodá; v takovém případě může ARVAL Vozidlo zařadit do nové internetové aukce či naložit s ním jinak.

 

3.2.

Kupní smlouva ohledně konkrétního Vozidla je uzavřena okamžikem, kdy ARVAL potvrdí telefonicky nebo elektronickou poštou Kupujícímu akceptaci jeho nabídky.

 

3.3.

Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu (zahrnující nabídkovou cenu v aukci potvrzenou ARVAL, poplatek 3.000,- Kč s DPH) na základě faktury ARVAL do tří dnů od jejího doručení; za doručení faktury se považuje i její doručení mailem nebo faxem. Kupující není oprávněn jednostranně započíst svůj závazek k úhradě Kupní ceny či její části proti jakémukoliv závazku ARVAL vůči Kupujícímu.

 

3.4.

Nebezpečí škody na Vozidle přechází na Kupujícího okamžikem převzetí vozidla. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé Kupní ceny.

 

3.5.

ARVAL předá Vozidlo včetně všech jeho součástí, příslušenstvím, technickým průkazem a ostatními doklady, potřebnými k provedení změn v evidenci motorových vozidel, bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnictví k Vozidlu podle dohody s Kupujícím.

 

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy a závěrečná ustanovení

4.1.

ARVAL je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy formou oznámení zaslaného Kupujícímu elektronickou poštou nebo faxem v případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny či její části o nejméně 3 pracovní dny; úhradou Kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet ARVAL. Pokud Kupující nezaplatí Kupní cenu do třiceti dnů ode dne konání Internetové aukce, je ARVAL oprávněn fakturovat Kupujícímu částku ve výši 2,5% z Kupní ceny jako poplatek za parkování vozidla v logistickém centru. Pokud Kupující nezaplatí Kupní cenu do čtyřicetipěti dnů ode dne konání Internetové aukce, je ARVAL oprávněn vyřadit tohoto Kupujícího z registrovaných Partnerů. Tím mu znemožní účastnit se dalších Internetových aukcí.

 

4.2.

Po odstoupení od kupní smlouvy může ARVAL akceptovat podle článku 3.2. nabídku Partnera, který učinil další nejvyšší nabídku a který se tak stane Kupujícím.

 

4.3.

Těmito Všeobecnými podmínkami neupravená práva a povinnosti ARVAL, jako prodávajícího a Kupujícího se řídí právní úpravou Obchodního zákoníku, zejména úpravou kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak.

 

4.4.

Veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy uzavřené podle těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s ní (včetně sporu o její platnost) budou podléhat výlučné pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a budou jím s konečnou platností vyřešeny, a to rozhodčím senátem dle pravidel tohoto Rozhodčího soudu.