VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ PARTNER AUKCE ARVAL č. 2/2024


Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob a podmínky prodeje Vozidel v Internetové Partner aukci vyhlašovatele obchodní veřejné soutěže, společnosti ARVAL CZ s.r.o.., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, 140 00  Praha 4 – Krč, IČO: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89886 (dále jen „Aukce“). Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 01.07.2024. Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a organizátorem obchodní veřejné soutěže je společnost ARVAL CZ s.r.o.., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, 140 00  Praha 4 – Krč, IČO: 267 26 998, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89886 (dále jen „ARVAL“).


Článek č. 1 Vymezení pojmů

Partner“ – obchodní partner společnosti ARVAL.

Výdejní místoje místo, kde se nacházejí příslušná vozidla, která jsou nabízena k prodeji v Aukci. Výdejním místem je provozovna, která je uvedena v příslušné kartě Vozidla. Výdejním místem může být i jiné místo, které bude určené společností ARVAL.

Vozidlemse rozumí nové nebo ojeté silniční motorové, přípojné vozidlo nebo pracovní stroje, které je nabízeno k prodeji v Aukci. Vozidlo může být vybaveno GPS jednotkou která je nedílnou součástí vozidla. Tato jednotka je prodávána společně s vozidlem a je deaktivovaná.

„Poškozeným vozidlem“ se rozumí vozidlo vadné, vozidlo po havárii nebo totální škodě a na prodej takového vozidla se použijí specifická ujednání těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména pak verze aukce a záruka v případě prodeje poškozeného vozidla)

„Internetové stránky  www.motortrade.arval.cz se rozumí webové stránky + veškeré jejich modifikace na ostatních IT zařízení. Převážně Mobilní aplikace, tabletové aplikace apod.)

„Motortrade“ je internetový aukční portál umístěný na internetových stránkách  www.motortrade.arval.cz
Aukceje obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel uvedených v Nabídce vozidel. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce. Obchodní veřejná soutěž se koná formou internetové aukce na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz, o které budou všichni Registrovaní dražitelé informování e-mailem nebo mohou jednotlivé Aukce najít v kalendáři Aukcí.
Nabídka vozidel“ nebo „Prodejní událostje seznam vozidel nabízených k prodeji formou přímého prodeje a Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz. U každého Vozidla v seznamu je uvedena, Vyvolávací cena a termín Aukce.
Karta vozidlaje souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu, jehož součástí je vždy Dekra protokol. Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu a termín Aukce. Tato karta elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz. Karta vozidla pouze informativní charakter a nemusí obsahovat veškeré informace o skutečné výbavě vozidla, což platí také o přiloženém Dekra protokolu.  
Vyvolávací cenouse rozumí cena, za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce.

Kupní cenouse rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a ARVAL ji dle článku 3 odst. 10 těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdil. Ke kupní ceně bude vždy připočítán administrativní poplatek ve výši 8.000,- CZK DPH.

,,Registrovaným dražitelem“  je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb. nebo v  živnostenském rejstříku dle zákona č.  455/1991 Sb.,  jejíž podnikání není přerušeno či pozastaveno a které na základě její žádosti ARVAL vytvořil vlastní uživatelský účet a přidělil přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím umožnil účastnit se Aukce. Podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu je souhlas společnosti ARVAL a zároveň dodání ověřené plné moci opravňující pro společnost ARVAL k registraci dražitele jako kupujícího předmětného vozidla - Vzor plné moci bude klientovi poskytnut v průběhu registrace.

Účastníkem aukcese rozumí Registrovaný a schválený dražitel v portálu, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.

Vítězným účastníkem aukcese rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce a byla schválena společností ARVAL.

Pokyny pro převzetí vozidlase rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení, s informací o místu, datu a času vyzvednutí vozidla.

Prodávajícímse rozumí ARVAL, a to u vozidel, která jsou ve vlastnictví ARVAL, nebo ke kterým ARVAL prokazatelné právo k nakládání a prodeji z titulu zprostředkovatelské smlouvy nebo objednávky.
Kupujícímse rozumí vítězný účastník aukce, který splní podmínky dle těchto všeobecných obchodních podmínek.


Článek č. 2 Nabídka Vozidel

1.„Neurčí-li Prodávající jinak, budou pro Registrované dražitele se zájmem o vozidla, zveřejněná v části Prodejní události  portálu Motortrade, tato vozidla připravena k nezávaznému prohlédnutí ve Výdejním místě, a to v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze v provozní době Výdejního místa a to pouze po dohodě s příslušnými pracovníky Výdejního místa na telefonních číslech uvedených v kartě vozidla.“

2.ARVAL si vyhrazují právo vyřadit nebo vyjmout Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel (prodejní události) do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím nebo vyřazením Vozidla z Nabídky vozidel( prodejní události) se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo odstraněno z Nabídky vozidel (prodejní události) na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel (prodejní události) nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.
 
Článek č. 3 Prodej Vozidel v Aukci

1.Aukce probíhá na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz a nakupovat Vozidla v této Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé.

2.Přihlašovací údaje do systému internetových aukcí jsou důvěrné a Registrovaný dražitel není oprávněn je poskytnout 3. osobě. V případě nedodržení této podmínky bude dražiteli přístup do internetových aukcí odebrán.

3.se za to, že zájemci o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s těmito Vozidly na Výdejním místě (jak prostřednictvím internetové prezentace, tak osobní prohlídkou vozidla) a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají technický a právní stav těchto Vozidel –informace a o pojistných událostech a servisní historie je možno si ověřit písemně (e-mailem) u ARVAL na vyžádání.

4.Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz v den konání dané Aukce, nejpozději však 6 hodin před zahájením této Aukce. Vozidla jsou nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v této nabídce.
5.Aukce začíná ve stanovený den a hodinu a účastnit se jí mohou pouze Registrovaní dražitelé přihlášení na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz zadáním přihlašovacích údajů. Do Aukce je možné vstupovat pouze v čas jejího konání z hlavní stránky.

6.Vozidla se draží v Aukci a to současně.

7.Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu a s tím související uzavření případné kupní smlouvy.

  1. Verze aukce

Otevřená aukce:  Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Nabídnout“ nebo případně prostřednictvím funkce Kup teď. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.

Slepá aukce:  je vždy nastavena jako jednokolová. Prodávajícímu je umožněno zadávat nabídky do aukce. Registrovaný dražitel může svou nabídku neomezeně navyšovat. Není umožněno nabídky snižovat.  Jestliže je nabídka příliš nízká, aby byla pro Prodávajícího akceptovatelná, bude tato informace po zadaní nabídky v aplikaci zobrazena jako „nedostačující“. Po ukončení aukce dochází k jejímu vyhodnocení a potvrzení nabídkových cen ze strany ARVAL. Vozidlo je přiděleno Registrovanému dražiteli s nejvyšší nabídkou  na základě rozhodnutí ARVAL Remarketing manažera. Registrovaný dražitel se následně stává Kupujícím.

Otevřená aukce poškozených vozidel: Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Nabídnout“ nebo případně prostřednictvím funkce Kup teď. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.

Slepá aukce poškozených vozidel: je vždy nastavena jako jednokolová. Prodávajícímu je umožněno zadávat nabídky do aukce. Registrovaný dražitel může svou nabídku neomezeně navyšovat. Není umožněno nabídky snižovat. Jestliže je nabídka příliš nízká, aby byla pro Prodávajícího akceptovatelná, bude tato informace po zadaní nabídky v aplikaci zobrazena jako „nedostačující“. Po ukončení aukce dochází k jejímu vyhodnocení a potvrzení nabídkových cen ze strany ARVAL. Vozidlo je přiděleno Registrovanému dražiteli s nejvyšší nabídkou na základě rozhodnutí ARVAL Remarketing manažera. Registrovaný dražitel se následně stává Kupujícím.

 

9.Vyrozumění ostatních Účastníků aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení Aukce tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla,
10.Vítěznému účastníku aukce bude neprodleně po ukončení celé Aukce zobrazen seznam vozidel u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu v části PŘIDĚLENÁ VOZIDLA
11.Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy ARVAL zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro zaplacení vozidla (Návrh na uzavření kupní smlouvy). ARVAL si vyhrazuje v souladu s § 1778 odst. 2 Občanského zákoníku právo odmítnout všechny předložené návrhy Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V případě, že ARVAL nepotvrdí výše uvedeným způsobem Vítěznému účastníkovi aukce platnost ukončené Aukce do 72 hodin od jejího skončení, se za to, že ARVAL, jakožto vyhlašovatel obchodní veřejné soutěže, využívá svého práva k odmítnutí předložených návrhů Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V takovém případě nemá Vítězný účastník aukce nárok na náhradu případně vzniklé škody ze strany ARVAL.

12.Vítězný účastník, kterému ARVAL zaslal Návrh na uzavření kupní smlouvy (viz článek 3.11. všeobecných obchodních podmínek), je oprávněn a současně povinen do deseti kalendářních dnů ode dne vyzvání spol Arval převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. V případě doručení Vozidla Kupujícímu ze strany ARVAL, bude Kupující informován e-mailem o termínu doručení vozidla. Vozidlo bude doručeno nejdéle do 10-ti pracovních dnů s možností prodloužení termínu. V případě prodeje poškozených vozidel a vozidel z totálních škod, vzhledem k jejich povaze, Prodávající vozidla kupujícímu nedopravuje, ale kupující si je vyzvedávají sami, na své náklady a ve své režii v logistickém centru Prodávajícího a také na vlastní náklady poté provádí evidenční kontrolu. Následně kupující bezodkladně (nejpozději do 5 pracovních dní od data vyzvednutí) zašle Prodávajícímu kompletní podklady pro provedení změn v registru vozidel a převedení vydraženého vozidla na Kupujícího. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, souhlasí Kupující s tím, že uhradí veškeré náklady, které vzniknou Prodávajícímu v souvislosti s neprovedením změny. Kupující je povinen převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. ARVAL si vyhrazuje tuto službu kdykoliv v průběhu aukčního a logistického procesu odvolat bez jakékoliv náhrady, jelikož se jedná o bezplatnou službu, kterou ARVAL poskytuje jako benefit bez úhrady. Nesplnění některé z výše uvedených podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo ARVAL odstoupit od prodeje předmětného vozidla a požadovat současně náhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

13.V případě, že si Vítězný účastník aukce nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě ARVAL právo účtovat za takto nevyzvednuté vozidlo, při jeho odběru, parkovné a to ve výši 300,- bez DPH za každý následující den od pátého dne od odeslání pokynů pro odebrání vozidla do data fyzického odebrání vozidla na Výdejním místě včetně.

14.V případě, že Vítězný účastník odmítne vozidlo bez závažného důvodu odebrat, může mu být udělena smluvní pokuta ve výši 30.000,- vč. DPH, případně mu může být po odsouhlasení s vyhlašovatelem Aukce odebrán přístup do systému internetových aukcí.

15.ARVAL neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci nebo epidemie (pandemie).

16.ARVAL neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce, jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu ARVAL poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.

17.ARVAL nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. ARVAL právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.

Článek č. 4 Další ustanovení

  1. ARVAL zajistí zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Vozidlo bude vždy převedeno na Vítězného účastníka aukce. Po provedení změny údajů v registru silničních vozidel a po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího zašle ARVAL TP Kupujícímu poštou doporučeně, nebo bude předán současně svydraženým vozidlem, popřípadě zaslán poštou, nejdéle však do 14 dnů od dodání vozidla.. K vozidlům, u nichž není možné z důvodu neplatné STK nebo jiné skutečnosti provést registraci na kupujícího, obdrží kupující veškeré doklady, aby provedl evidenční kontrolu a dodal dokumenty zpět ARVAL a to nejdéle do 14t-i dnů od vyzvednutí vozidla. Následná přeregistrace vozidel je vždy na straně ARVAL.


Článek č. 5 Fakturace a převzetí vozidla

1.Návrh na uzavření kupní smlouvy vč. kupní ceny provádí společnost ARVAL, se splatností 10 dní. Po připsání celé částky na účet ARVAL dochází k vystavení konečné faktury. DUZP je datum připsání finančních prostředků na účet ARVAL.

2.Registrace vozidla bude provedena ze strany ARVAL do max. 14 pracovních dní po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. (v případě, že si klient zajišťuje Evidenční kontrolu sám, k převodu dochází do 14-ti dnů od příchodu dokumentů zpět do ARVAL).

3.V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.  Splatnost kupní ceny se řídí splatností návrhu kupní smlouvy, ve kterém prodávající vyúčtuje kupujícímu kupní cenu včetně aukčního poplatku Právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy a na náhradu škody tím není dotčeno.


 
Článek č. 6 Reklamační řád

1.Povinnosti Vítězného účastníka aukce (dále jen „Kupující“):

Kupující je povinen vozidlo při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Stav jednotlivých technických skupin vozidla v době převzetí není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo na Výdejním místě nebo logistické společnosti, která vozidlo přepravuje na místo určení a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího a to ještě před odběrem vozidla, popsáním zjištěné vady do předávacího protokolu s případnou fotodokumentací zjištěné vady. Karta vozidla a přiložený Dekra protokol mají pouze informativní charakter a případnou odlišnost výbavy vozidla, tak nelze reklamovat.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími způsoby:
a) e-mailem na adresu: remarketing@arval.cz
b) poštou na adresu prodávajícího; Arval CZ s.r.o. Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

Kupující je povinen uvést:

a)Evidenční číslo vozidla (číslo faktury) a registrační značku vozidla;

b)Doložit doklad o vlastnictví vozidla (předávací protokol, doklad o zaplacení faktury, daňový doklad);
c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).

  1. d) Druh a styl vypořádání kompenzace vpřípadě uznání reklamace
  2. e) Doručit vozidlo do místa servisu určeného společností ARVAL pro posouzení oprávněnosti reklamace

    Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku a průběhu reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že oprava trvá déle, z důvodu závažnosti opravy, nebo nedostupnosti dílů, termín se může prodloužit bez jakéhokoliv nároku na další kompenzaci.3.Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:
Ke každému vozidlu je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje případným vítězným příhozem do aukce a následně podpisem předávacího protokolu. Kupující nebude do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, které by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude ARVAL hradit. Reklamace zaniká: Vypršením záruční doby výrobce, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.


Článek č. 7 Zpracování osobních údajů

1.Společnost ARVAL v souvislosti s Aukcí a za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Registrovaných dražitelů. Osobní údaje Registrovaných dražitelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Společnost ARVAL zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
2.Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 7.1. těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Registrovaný dražitel vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz nebo prostřednictvím papírového formuláře (dále jen „Formulář“) při registraci či které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a společností ARVAL.

4.Registrovaný dražitel vyplněním a odesláním Formuláře při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto Formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Registrovaným dražitelem a znemožňuje tak provedení registrace.
5.Společnost ARVAL je oprávněna zpracovávat osobní údaje Registrovaného dražitele automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne společnost ARVAL Registrovanému dražiteli na vyžádání.
6.Osobní údaje poskytnuté Registrovaným dražitelem budou společností ARVAL zpracovány a uchovány po dobu existence účtu Registrovaného dražitele založeného prostřednictvím Formuláře.
7.Společnost ARVAL v případě nečinnosti účtu Registrovaného dražitele delší nežli 120 dnů takovéhoto dražitele obešle notifikačním emailem s upozorněním o následné blokaci, která proběhne ze strany společnosti ARVAL po uplynutí 30 dnů od zaslání upozornění. Po zablokování účtu Registrovaného dražitele budou osobní údaje uchovány po dobu dalších 12 měsíců.
V případě, že mezi Vámi a Společností bude uzavřena Smlouva, udělujete tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu jednoho roku od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

8.Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla společnosti ARVAL Registrovaný dražitel souhlasí s tím, aby s ním v souvislosti s jeho registrací na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz a dále po celou dobu trvání jeho vztahu se společností, společnost ARVAL komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Registrovanému dražiteli společnost ARVAL poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost ARVAL Registrovanému dražiteli tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož i Registrovaného dražitele také informovat či s Registrovaným dražitelem jinak komunikovat v souvislosti s jeho smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. e‑mailem a/nebo SMS).

9.Registrovaný dražitel jako subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči společnosti ARVAL. Registrovaný dražitel taktéž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10.Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti ARVAL je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa: privacy@arval.cz.  

poštovní adresa: zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Arval CZ s.r.o. Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

11.Kompletní informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje, je možné nalézt v dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.arval.cz/privacy.

Čl. 8 Záruka v případě prodeje poškozeného vozidla:

Stav prodávaného vozidla je blíže popsán v předávacím protokolu a Kupující na vědomí, že se jedná o vozidlo vadné, po havárii nebo totální škodě vzniklé na vozidle a ve stavu  odpovídajícímu obvyklému opotřebení a vzhledem k výše uvedenému Prodávající neručí za kompletnost dílů. Kupující je povinen si vozidlo a jeho příslušenství před převzetím důkladně prohlédnout a seznámit se s jeho technickým, právním a faktickým stavem. Vozidlo tak kupuje ve stavu, v jakém se nachází ke dni převzetí vozidla s vědomím, dle výše uvedeného Proto ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 občanského zákoníku se jako nabyvatel předem vzdává svého práva z vadného plnění.  

 

Ode dne uzavření kupní smlouvy jsou všechny opravy a nebo údržba prováděny na účet Kupujícího. Do přechodu vlastnického práva nelze na vozidle žádné opravy, úpravy či údržbu provádět, a to bez výslovného souhlasu Prodávajícího.

 

Článek č. 9 Benefit

K zakoupenému vozidlu náleží jako benefit druhá sada pneumatik (popř. i s disky) pokud jsou uloženy ve voze (informace je uvedena v Dekra protokolu). V případě, že druhá sada pneumatik není v Dekra protokolu nijak zmíněna, nemá na ni kupující nárok. O poskytnutí benefitu vždy rozhoduje ARVAL a není na něj žádný nárok.

 

Článek č. 10 Závěrečná ustanovení

1.Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, ani zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.

2.ARVAL si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.

3.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.motortrade.arval.cz
4.V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.